Đặt một câu với từ hữu dũng và đặt một câu với từ hợp lực

Đặt một câu với từ hữu dũng và đặt một câu với từ hợp lực

2 bình luận về “Đặt một câu với từ hữu dũng và đặt một câu với từ hợp lực”

  1. $\text{Hữu dụng:}$ Giờ tôi nhận ra hình ảnh này chỉ hữu dụng trên một tờ giấy mà thôi!
    $\text{Hợp lực:}$ Phải đồng tâm hợp lực mới dễ thành công.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới