Dựa vào nghĩa cua tiếng “hòa”, chia ra các tu sau thành 2 nhóm, niêu nghĩa cua tiếng “hòa” có trong muỗi nhóm Hòa bì

Dựa vào nghĩa cua tiếng “hòa”, chia ra các tu sau thành 2 nhóm, niêu nghĩa cua tiếng “hòa” có trong muỗi nhóm

Hòa bình, hòa giải, hòa hợp, hòa mình, hòa tấu, hòa vốn

1 bình luận về “Dựa vào nghĩa cua tiếng “hòa”, chia ra các tu sau thành 2 nhóm, niêu nghĩa cua tiếng “hòa” có trong muỗi nhóm Hòa bì”

  1. – Nhóm 1 : hoà bình, hoà giải, hoà hợp (nghĩa : trạng thái yên ổn)
    -Nhóm 2 : hoà mình, hoà tan, hoà tấu (nghĩa : trộn lẫn vào nhau)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới