Xếp các câu sau thành nhóm thích hợp a, Câu đơn (câu do 1 cụm chủ ngữ _Vị ngữ tạo thành) b, câu ghép (câu do nhiều c

Xếp các câu sau thành nhóm thích hợp a, Câu đơn (câu do 1 cụm chủ ngữ _Vị ngữ tạo thành)

b, câu ghép (câu do nhiều cụm chủ ngữ_vị ngữ bình

đẳng với nhau tạo thànhViết một bình luận

Câu hỏi mới