Gạch dưới từ thích hợp nhất trong ngoặc đơn đẻ hoàn chỉnh từng câu sau. A) Mặt trăng tronh vành vạnh từ từ (nhô,mọc,

Gạch dưới từ thích hợp nhất trong ngoặc đơn đẻ hoàn chỉnh từng câu sau.

A) Mặt trăng tronh vành vạnh từ từ (nhô,mọc,ngoi) lên sau luỹ tre làng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới