Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ , lớp hoặc chi đội em nội dung cuộc họp : bàn về việc giúp đỡ các bạn chữ viết chưa đ

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ , lớp hoặc chi đội em nội dung cuộc họp : bàn về việc giúp đỡ các bạn chữ viết chưa đẹp

MN giúp mình với ạ :>
Viết một bình luận