Tìm 2 từ nhiều nghĩa ( 1 gốc, 1 chuyển ) Đặt câu với mỗi từ đó

Tìm 2 từ nhiều nghĩa ( 1 gốc, 1 chuyển ) Đặt câu với mỗi từ đóViết một bình luận