Tìm từ đồng nghĩa thay thế cho từ chói chang trong câu : Những chùm hoa lại vàng lên chói chang như những ngọn lửa thắp sá

Tìm từ đồng nghĩa thay thế cho từ chói chang trong câu : Những chùm hoa lại vàng lên chói chang như những ngọn lửa thắp sáng cả một vùng .Viết một bình luận

Câu hỏi mới