Từ trong cụm từ phấp phới trong gió và từ trong ở cụm từ nắng đẹp trời trong có quan hệ gì với nhau như thế nào?

Từ trong cụm từ phấp phới trong gió và từ trong ở cụm từ nắng đẹp trời trong có quan hệ gì với nhau như thế nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới