viết tiếp 4 hoặc 5 câu cho đoạn văn có câu mở đầu dưới đây trong đó có dùng ít nhất một câu hỏi và một câu kể theo mẫu Ai

viết tiếp 4 hoặc 5 câu cho đoạn văn có câu mở đầu dưới đây trong đó có dùng ít nhất một câu hỏi và một câu kể theo mẫu Ai làm gì Tôi nhớ nhất những kỷ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học…

Mình cần gấp lắm!Viết một bình luận