thế nào là từ nhiều nghĩa thế nào là từ trái nghĩa,lấy ví dụ ( lấy ví dụ từ trái nghĩa thôi nhé) thế nào là từ đồng âm , lấy

thế nào là từ nhiều nghĩa
thế nào là từ trái nghĩa,lấy ví dụ ( lấy ví dụ từ trái nghĩa thôi nhé)
thế nào là từ đồng âm , lấy ví dụ ( lấy ví dụ từ đồng nghĩa thôi nhé)Viết một bình luận

Câu hỏi mới