Trong các tiếng chứa ươ (tiếng có âm cuối), dấu thanh được đặt ở chữ cái của âm chính là chữ ơ.

Trong các tiếng chứa ươ (tiếng có âm cuối), dấu thanh được đặt ở chữ cái
của âm chính là chữ ơ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới