Từ ”ăn” trong câu bọn trộm ăn trộm gỗ với từ ”ăn” trong câu em đang ăn cơm có quan hệ với nhau như thế nào?

Từ ”ăn” trong câu bọn trộm ăn trộm gỗ với từ ”ăn” trong câu em đang ăn cơm có quan hệ với nhau như thế nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới