từ của trong câu nhà bác ấy có rất nhiều của thuộc loại nào A )Tính từ B )động từ C )danh từ D )quan hệ từ

từ của trong câu nhà bác ấy có rất nhiều của thuộc loại nào
A )Tính từ
B )động từ
C )danh từ
D )quan hệ từViết một bình luận

Câu hỏi mới