Từ nào dưới đây chứa tiếng “bảo” có nghĩa là “giữ, chịu trách nhiệm”?

Từ nào dưới đây chứa tiếng “bảo” có nghĩa là “giữ, chịu trách nhiệm”?

2 bình luận về “Từ nào dưới đây chứa tiếng “bảo” có nghĩa là “giữ, chịu trách nhiệm”?”

Viết một bình luận