Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả? chính trực ;chau chuốt ;trung chuyển; chải chuốt

Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?
chính trực ;chau chuốt ;trung chuyển; chải chuốtViết một bình luận

Câu hỏi mới