Từ “nó” trong câu : “Đất bốc hương như ngàn đời nó vẫn bốc hương sau cơn mưa tháng sáu” được dùng để thay thế từ ngữ nào? Việ

Từ “nó” trong câu : “Đất bốc hương như ngàn đời nó vẫn bốc hương sau cơn mưa tháng sáu” được dùng để thay thế từ ngữ nào? Việc thay thế đó có tác dụng gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới