Viết 1 bài văn tả một ca sĩ đang biểu diễn(tả lisa nha)

Viết 1 bài văn tả một ca sĩ đang biểu diễn(tả lisa nha)Viết một bình luận