VIết 1 đến 2 câu văn trong đó có sử dụng đại từng thay thế: Nếu thay từ đọng trong câu chốc sau đàn chim chào cánh bay đi , n

VIết 1 đến 2 câu văn trong đó có sử dụng đại từng thay thế:
Nếu thay từ đọng trong câu chốc sau đàn chim chào cánh bay đi , những tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Bằng một trong các từ còn , vang , ngân thì câu văn sao sẽ không hay bằng. Vì sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới