Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép : A) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi,…………………………

Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép :
A) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi,…………………………………………………………………………………………
B) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi,……………………………………………………
Viết một bình luận