1. Tìm những chi tiết thể hiện hành động của Dế Mèn trước và sau khi trêu chị Cốc? Từ hành động đó đã gây ra hậu quả gì? 2. D

1. Tìm những chi tiết thể hiện hành động của Dế Mèn trước và sau khi trêu chị Cốc? Từ hành động đó đã gây ra hậu quả gì?
2. Dế Mèn đã có sự thay đổi về thái độ và tâm trạng như thế nào? Vì sao có sự thay đổi ấy
3. Từ đó Dế Mèn đã rút ra được cho mình bài học gì từ những trải nghiệm trên? Câu văn nào cho em thấy điều đó? 4. Từ đó em rút ra được bài học gì cho bản thân?
Viết một bình luận