1. từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy) 2. nghĩa của một số thành nghữ thông dụng 3. thạng ngữ (tác dụng, chắc năng liên kết câu

1. từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy)
2. nghĩa của một số thành nghữ thông dụng
3. thạng ngữ (tác dụng, chắc năng liên kết câu của trạng ngữ)
4. Viết lại câu chuyện truyền thuyết/ cổ tích (ngoài SGK)Viết một bình luận

Câu hỏi mới