Câu 9: Nêu nội dung chính của đoạn thơ? Câu 10: Trong bài thơ, tác giả có viết Hãy làm điều tốt nhất. Theo em, điều tốt nhất

Câu 9: Nêu nội dung chính của đoạn thơ?
Câu 10: Trong bài thơ, tác giả có viết Hãy làm điều tốt nhất. Theo em, điều tốt nhất mà tác giả muốn chúng ta làm là gì? Em hãy chia sẻ những việc làm đó?
bài HÃY BẢO TỒN THIÊN NHIÊN nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới