Cho Đoạn Văn Sau: Mẹ tôi lấy vạt áo nâu…thơm tho lạ thường trong đoạn trích Trong Lòng Mẹ: a. Xác định ngôi kể? Ai là người

Cho Đoạn Văn Sau: Mẹ tôi lấy vạt áo nâu…thơm tho lạ thường trong đoạn trích Trong Lòng Mẹ:
a. Xác định ngôi kể? Ai là người kể? Tác dụng của ngôi kể trong đoạn trích?



Viết một bình luận

Câu hỏi mới