cho hai danh từ sau: con thuyền và bầu trời a.Hãy phát triển các danh từ trên thành cụm danh từ b.đặt câu hỏi với các cụm dan

cho hai danh từ sau: con thuyền và bầu trời
a.Hãy phát triển các danh từ trên thành cụm danh từ
b.đặt câu hỏi với các cụm danh từ vừa tìm đượcViết một bình luận

Câu hỏi mới