Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con Câ

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Câu 1 . Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Bài ca dao trên thể hiện cảm gì? 5 tình Câu 2 Ghi lại các 2 từ đơn, 2 từ ghép có trong đoạn thơ trên?
Câu 3 Câu thơ Công cha như núi Thái Sơn sử dụng phép tu từ nào? Tác dụng của phép tu từ đó?
Câu 4 Em hiểu câu thơ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con như thế nào? (Trả lời khoảng 2 dòng).
Câu 5 Ý kiến của em về vai trò của gia đình đối với mỗi người? (Trả lời khoảng 3 5 câu).Viết một bình luận

Câu hỏi mới