Cụm từ “nắng sớm chiều mưa” trong câu “qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn” sử dụng biện pháp nào? A Ẩn dụ

Cụm từ “nắng sớm chiều mưa” trong câu “qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn” sử dụng biện pháp nào?
A Ẩn dụ B So sánh C Nhân hoá D Hoán DụViết một bình luận

Câu hỏi mới