đặt câu với thành ngữ lúng búng như ngậm hột thị

đặt câu với thành ngữ lúng búng như ngậm hột thịViết một bình luận

Câu hỏi mới