Đặt câu với từ:xinh xinh lủng lẳng vội vàng lo lắn

Đặt câu với từ:xinh xinh
lủng lẳng
vội vàng
lo lắng
Viết một con về quê hương đất nước có trạng ngữ. Gạch chân trạng ngữ trong câu vừa đặt
Mình đang cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới