Đề bài: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiế

Đề bài: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời,
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời ”
(Mẹ, Trần Quốc Minh)​
Câu 1:Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì?
A.Tự sự B.Miêu tả C.Biểu cảm D.Nghị luận
Câu 2:Dãy từ nào sau đây là từ ghép?
A.Con ve,tiếng võng,ngọn gió
B.Con ve,nắng oi,ạ ời,ngoài kia,gió về
C.Con ve,tiếng võng,lặng rồi,ạ ời
D.Con ve,bàn tay,ạ ời,kẽo cà
Câu 3:Cảm nhận của em về câu thơ:”Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Câu 4:Suy nghĩ về vai trò của tình mẹ đối với mỗi người.Viết một bình luận

Câu hỏi mới