Đề bài: Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm( hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộ

Đề bài: Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm( hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận ( hoặc cuộc họp) ấy

2 bình luận về “Đề bài: Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm( hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộ”

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BIÊN BẢN HỌP LỚP
  – Thời gian bắt đầu : …. giờ ….. phút, ngày/tháng/năm
  – Địa điểm : Phòng học lớp …….
  – Thành phần tham dự :
  + Giáo viên chủ nhiệm chủ nhiệm lớp ……..
  + Toàn thể học sinh lớp ……..
  – Chủ trì ( chủ toạ ) : ……………………………. – Lớp trưởng
  – Thư kí ( người ghi biên bản ) : ……………………………….
  – Nội dung :
  (1) Chủ toạ thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần/tháng qua. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.
  – Kết quả học tập và rèn luyện :
  + Xếp hạng thi đua của lớp
  + …………………
  + ……………………
  – Một số vấn đề còn tồn tại :
  + Một số bạn đi học muộn
  + Chưa làm bài tập về nhà
  + Bị giáo viên nhắc nhở trong tiết học
  + ……………
  (2) Chủ toạ đưa ra những mục tiêu trong tuần tới.
  – Toàn thể lớp cần cố gắng hơn trong học tập
  – Thực hiện nghiêm túc các nội quy của trường, lớp
  – Phân công trực tuần các bạn : …………………………………
  – ……………………………..
  (3) Giáo viên chủ nhiềm nhận xét.
  – Lớp tiến bộ hơn tuần/tháng trước 
  – Toàn thể lớp cần cố gắng hơn nữa để đạt kết quả học tập tốt nhất.
  – ……………………….
  – Cuộc họp kết thúc vào lúc : …… giờ …… phút, ngày/tháng/năm
  ~ CHÚC BẠN HỌC TỐT ~

  Trả lời
 2. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BIÊN BẢN HỌP LỚP
  1. Thời gian:….
  2. Địa điểm:
  3. Thành phần tham dự:
  + Giáo viên chủ nhiệm chủ nhiệm:…..
  + Học sinh lớp:……
  – Chủ tọa: 
  – Thư kí:
  4. Nội dung cuộc họp: 
  Chủ toạ thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần/tháng. Trong đó; 
  4.1 Kết quả học tập và rèn luyện :
  + Xếp hạng thi đua của lớp
  4.2 Các vấn đề còn tồn tại ở lớp: 
  4.3 Giải pháp: 
  5. Cuộc họp kết thúc vào thời gian: 
  Thư kí ((Kí tên)                           Chủ tọa (Kí tên)

  Trả lời

Viết một bình luận