Dòng nào dưới đây có chứa những từ đồng âm ? chín chắn, chín cơm, quả chín chân mây, chân trời, chân tóc miệng túi, miệng hố

Dòng nào dưới đây có chứa những từ đồng âm ?
chín chắn, chín cơm, quả chín chân mây, chân trời, chân tóc miệng túi, miệng hố, miệng cốc đồng chí, cánh đồng, đồng tiềnViết một bình luận

Câu hỏi mới