Đóng vai Thủy Tinh viết thư cho Vua Hùng nêu suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi thua cuộc thi kén rể. – Hơn 1 trang giấy,”khô

Đóng vai Thủy Tinh viết thư cho Vua Hùng nêu suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi thua cuộc thi kén rể.
– Hơn 1 trang giấy,”không sao chép” hoặc ” chép mạng”Viết một bình luận