Dùng cụm từ để mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu “mẹ thiên nhiên nổi giận” và “sáng nay,đường đông”

Dùng cụm từ để mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu “mẹ thiên nhiên nổi giận” và “sáng nay,đường đông”Viết một bình luận

Câu hỏi mới