em hiểu biết gì về công việc của người nông dân trong mùa gặt? Hãy viết đoạn văn (khoảng 4 5 dòng) nêu suy nghĩ của mình về

em hiểu biết gì về công việc của người nông dân trong mùa gặt? Hãy viết đoạn văn (khoảng 4 5 dòng) nêu suy nghĩ của mình về công việc ấy. Trong đoạn văn có sử dụng một từ nhiều nghĩa (gạch chân, chú thích về các ví dụ cho từ nhiều nghĩa đó)Viết một bình luận

Câu hỏi mới