Giải thích nghĩ của từ “mũi” trong các câu sau và cho biết trường hợp nào là nghĩa gốc, trường hợp nào là nghĩa chuyển A.Sống

Giải thích nghĩ của từ “mũi” trong các câu sau và cho biết trường hợp nào là nghĩa gốc, trường hợp nào là nghĩa chuyển
A.Sống mũi bạn ấy rất cao
B.Tôi đã tiêm phòng 3 mũi
C.Quân ta chia làm 3 mũi tấn công
D.Tổ quốc ta liền 1 khối từ Lạng Sơn đến mũi Cà MauViết một bình luận

Câu hỏi mới