giải thích từ BĂN KHOĂN ,em giải thích nghĩa của từ bằng cách nào

giải thích từ BĂN KHOĂN ,em giải thích nghĩa của từ bằng cách nào
Viết một bình luận