Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều và Bài văn của em được chín điểm. Từ chín là từ đồng nghĩa hay từ đa n

Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều và Bài văn của em được chín điểm. Từ chín là từ đồng nghĩa hay từ đa nghĩa ? hãy giải thích của từ chín trong câu thơViết một bình luận

Câu hỏi mới