Làm một bài thơ lục bát. Có thể ngắn 1-2 dòng nhưng phải hay. K yêu cầu số dòng. Cứ làm.

Làm một bài thơ lục bát.
Có thể ngắn 1-2 dòng nhưng phải hay.
K yêu cầu số dòng. Cứ làm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới