Mình về với Bác đường xuôi, Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Câu 1: Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ đư

Mình về với Bác đường xuôi,
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người
Câu 1: Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên?
Giúp mik với mik cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới