Đặt 1 câu so sánh không ngang bằng 1 câu ẩn dụ 1 câu hoán dụ 1 câu điệp ngữ 1 câu chơi chữ

Đặt 1 câu so sánh không ngang bằng

1 câu ẩn dụ

1 câu hoán dụ

1 câu điệp ngữ

1 câu chơi chữViết một bình luận

Câu hỏi mới