Lịch sử dân tộc tinh thần yêu nuớc truyền thống dựng nuớc đoàn kết dân tộc (500 từ)

Lịch sử dân tộc tinh thần yêu nuớc truyền thống dựng nuớc đoàn kết dân tộc (500 từ)

1 bình luận về “Lịch sử dân tộc tinh thần yêu nuớc truyền thống dựng nuớc đoàn kết dân tộc (500 từ)”

 1. Những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  – Lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc.
  – Các tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hiện nay.
  – Lịch sử truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống của thanh thiếu niên trong thời đại XHCN, nét đẹp trong phong cách sống và rèn luyện ý chí theo các bậc tiền nhân về các quy tắc ứng xử, các đường lối tư duy thanh tao, tốt đẹp,
  – Những gương mặt tiêu biểu của học sinh, sinh viên, giáo viên dân tộc thiểu số, tôn giáo, những mô hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới