Luyện tập viết bài văn kể về một sự việc có thật trong lịch sử

Luyện tập viết bài văn kể về một sự việc có thật trong lịch sử

1 bình luận về “Luyện tập viết bài văn kể về một sự việc có thật trong lịch sử”

 1. Bấy giờ, giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.
  Sáng nay, nhà vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng. Quốc Toản biết vậy nên quyết đợi gặp vua để nói hai tiếng “xin đánh”. Đợi từ sáng đến trưa, cậu vẫn không gặp được vua, bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống bến. Thấy vậy, quân lính ập đến. Quốc Toản đỏ bừng mặt, rút gươm và quát lớn:
  – Ta xuống diện kiến bệ hạ, kẻ nào dám ngăn cản.
  Đúng lúc, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, vua và các quan ra ngoài mui thuyền.
  Quốc Toản chạy đến, quỳ xuống tâu:
  – Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ hãy cho đánh!
  Nói rồi, cậu đặt gươm lên gáy, xin chịu tội.
  Nhà vua cho truyền Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn nói:
  – Quốc Toản làm trái phép nước, đáng lẽ phải trị tội. Nhưng xét nghĩ em còn nhỏ tuổi mà đã biết lo việc nên, ta có lời khen ngợi.
  Nói rồi, vua sai người ban cho Quốc Toản một quả cam. Cậu tạ ơn vua rồi lên bờ mà ấm ức. Cậu thầm nghĩ: “Vua ban cho cam quý nhưng vẫn coi ta là trẻ con, không cho bàn việc nước”.
  Quốc Toản nghĩ đến quân giặc đang bóc lột nhân dân, mà lòng đầy căm giận. Cậu bóp nát trái cam trong tay lúc nào không hay. Đến khi mọi người ùa tới hỏi han. Cậu xòe tay ra mới biết trái cam đã nát.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới