Viết đoạn văn khoảng 5-6 câu thể hiện cảm xúc của em về một đoạn thơ mà em yêu thích trong bài thơ có các biện pháp tư từ

Viết đoạn văn khoảng 5-6 câu thể hiện cảm xúc của em về một đoạn thơ mà em yêu thích trong bài thơ có các biện pháp tư từ .Viết một bình luận

Câu hỏi mới