Viết đoạn văn khoảng 5-6 dòng nêu cảm nghỉ của em về văn bản diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (trong đó có sử dụng vị ng

Viết đoạn văn khoảng 5-6 dòng nêu cảm nghỉ của em về văn bản diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (trong đó có sử dụng vị ngữ là cụm từ).Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó

(Cho học sinh khá)Viết một bình luận

Câu hỏi mới