Viết một bài văn có sử dụng biện pháp số sánh, nhân hóa và ẩn dụ KO CHÉP MẠNG Ạ

Viết một bài văn có sử dụng biện pháp số sánh, nhân hóa và ẩn dụ

KO CHÉP MẠNG ẠViết một bình luận

Câu hỏi mới