PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Tìm hiểu các thông tin về: – Xuất xứ: – Thể loại: – Ngôi kể: – PTBĐ: – Nhan đề văn bản: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tìm hiểu các thông tin về:
– Xuất xứ:
– Thể loại:
– Ngôi kể:
– PTBĐ:
– Nhan đề văn bản:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Tìm các chi tiết trong văn bản cho thấy các đặc điểm về địa hình, cây cối, loài vật trên các chặng đường di chuyển vào hang Én:
Chặng từ dốc Ba Giàn đến thung lũng Rào Thương
Địa hình Cây cối Loài vật

Chặng từ thung lũng Rào Thương đến hang Én
Địa hình Cây cối Loài vật

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1: Kích thước của hang Én được thể hiện qua các số liệu nào? Các số liệu đó nói lên điều gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2. Vẻ đẹp của hang Én được tác giả thể hiện qua những chi tiết nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3. Những chi tiết nào cho thấy sự hòa mình của du khách với thiên nhiên?
(Gợi ý: Cho én ăn, sống trong hang như thế nào?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4: Em hiểu được gì về sự sống của đá và cuộc sống của loài én chưa biết sợ con người?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới