Tạo 4 câu thơ lục bát theo quy tắc gieo từ ( Không cần theo quy tắc các thanh ) Không chép mạng tự làm Chép = báo cáo

Tạo 4 câu thơ lục bát theo quy tắc gieo từ ( Không cần theo quy tắc các thanh )
Không chép mạng tự làm
Chép = báo cáoViết một bình luận

Câu hỏi mới