tìm cụm danh từ a, Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp[5] sắt, ta sẽ phá tan

tìm cụm danh từ
a, Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp[5] sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này .
b, Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc
giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới