Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ dưới đây và đặt câu với 3 từ mà em thích a) xinh xắn b) khổng lồ c) ước mơ

Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ dưới đây và đặt câu với 3 từ mà em thích
a) xinh xắn
b) khổng lồ
c) ước mơViết một bình luận

Câu hỏi mới