trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương -cần nêu vài người làm tổn hại tới quê hương -cần nêu vài người đe

trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương
-cần nêu vài người làm tổn hại tới quê hương
-cần nêu vài người đem lợi ích cho quê hương : vd: bác HồViết một bình luận

Câu hỏi mới